MH SR vydalo výnos z 12. augusta 2009 č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na solárne kolektory.
Výnosom sa zvyšujú sumy dotácií a zjednodušuje sa pre žiadateľov spôsob preukázania splnenia podmienok na získanie dotácie.
K žiadosti o dotáciu netreba predkladať výpis z registra trestov ani doklady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Tieto možno nahradiť čestným vyhlásením. Podľa tejto právnej úpravy sa budú posudzovať aj žiadosti, ktoré už boli podané pred nadobudnutím účinnosti výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť od 20. augusta 2009. Ustanovenie § 11a ods. 2 stráca účinnosť 31. decembra 2010.

Výška dotácie je:

200 €/m2inštalovanej plochy slnečných kolektorov do 8 m2 vrátane pre rodinné domy

1600 € za 8 m2 a 50 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov nad 8 m2

100 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov pre bytové domy (plocha pre určenie najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome)

Informácie týkajúce sa Štátnej dotácie
    VÝNOS Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2009 ...
    Formulár žiadosti pre slnečné kolektory - rodinné domy ...
    Formulár žiadosti pre slnečné kolektory - bytové domy ...
    Formulár žiadosti pre kotly na biomasu - bytové domy ...
Copyright © 2007 - 2016 TERMOPROGRES | Optimalizované pre IE s rozlíšením 1680 x 1050